De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

https://www.oegstgeest.nl/bestuur/het-college/adviesorganen/adviesraad-sociaal-domein