Missie & Visie

Missie en visie

WSV Oegstgeest is een multidisciplinair samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners. Wij bieden geïntegreerde eerstelijnszorg aan alle inwoners van Oegstgeest. Deze zorg is afgestemd op hun behoeften, van goede kwaliteit, dichtbij, herkenbaar, toegankelijk en doelmatig georganiseerd. Door samenwerking met elkaar, onze patiënten en met partijen in de wijk dragen wij bij aan een betere gezondheid en welzijn van de inwoners van Oegstgeest.

Kwaliteit, continuïteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg staan bij ons voorop. Wij werken daarom continu aan de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van onze zorg. Wij beschikken over hoogwaardig opgeleide zorgverleners, die open staan voor de wensen en behoeften van onze doelgroep en daar flexibel op in kunnen spelen. Wij staan dicht bij onze patiënten c.q. de inwoners van Oegstgeest en weten wat er speelt. Wij stimuleren eigen regie en zelfmanagement. Waar nodig bieden wij ondersteuning op een manier die past bij de wensen van onze patiënten. In dat kader staan wij positief tegenover de nieuwe mogelijkheden die e-health toepassingen, zoals thuismonitoring en teleconsultatie, hierbij kunnen bieden.

Goede geïntegreerde en persoonsgerichte zorg is alleen te realiseren als wij onze samenwerking intensiveren, zowel onderling als met andere organisaties in de wijk, zoals thuiszorg, gemeente en welzijnsorganisaties. Door onderling samen te werken en kennis te delen versterken wij elkaar in het medisch domein en creëren wij een meer samenhangend aanbod van eerstelijnszorg. Door samen te werken met de gemeente, thuiszorg en de welzijnsorganisaties in de wijk, zorgen wij voor verbinding tussen medisch en sociaal domein, zodat onze doelgroep sneller de juiste zorg op de juiste plek ontvangt. Om de samenwerking goed te laten verlopen, investeren wij in effectieve en efficiënte interne en externe (ICT-)communicatie en overlegstructuren. Samen vormen wij een herkenbaar gezicht naar buiten, zowel naar onze doelgroep als naar andere organisaties in zorg en sociaal domein en de zorgverzekeraar. Voor de gemeente en de zorgverzekeraar vormen wij een serieuze gesprekspartner voor het maken van collectieve afspraken. Door bundeling van krachten, het als collectief maken van afspraken met andere partijen en interne taakverdeling zullen wij efficiënter kunnen werken, waardoor uiteindelijk meer tijd over zal blijven voor onze patiënten.

Wij hechten ook een goede samenwerking met de tweede lijn. Dit draagt niet alleen bij aan een betere goede kwaliteit van zorg, maar is ook vanuit het oogpunt van kostenbeheersing van belang. Te denken valt aan het gezamenlijk opzetten van screeningsprogramma’s in de eerstelijn om bij te dragen aan vroegsignalering en het voorkomen van onnodige verwijzingen.

Als belangrijkste uitdaging voor de komende jaren zien wij de toename van de groep kwetsbare ouderen. Als wijksamenwerkingsverband geven wij dit thema hoge prioriteit. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, ook met een complexe (chronische) lichamelijke en/of cognitieve aandoening, en er is sprake van een toename van multimorbiditeit. Sociale en mantelzorgnetwerken rondom kwetsbare ouderen worden kleiner en raken meer belast. Samenwerking van de eerstelijn met de gemeente, thuiszorg, langdurige zorg, ziekenhuizen en lokale welzijnsorganisaties is nodig om ervoor te zorgen dat problemen bij ouderen vroegtijdig worden gesignaleerd en worden opgepakt door de juiste partij(en). Omdat wij weten wat er speelt bij onze patiënten en de inwoners van Oegstgeest, past het ons om als wijksamenwerkingsverband rond dit thema de regie te pakken en de samenwerking van de grond te tillen. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen eerder en beter thuis behandeld en begeleid worden, zodat escalatie van problematiek -en behandeling in de tweede lijn- wordt voorkomen. Dit draagt ook bij aan beheersing van de kosten. Daarnaast dienen er tijdig adequate woon- en verblijfsmogelijkheden beschikbaar te zijn als het thuis -al of niet tijdelijk- echt niet meer gaat. Ook hierover willen wij met relevante partners afspraken maken en vastleggen.

Wij willen aansluiten bij de algemene behoefte in de samenleving om de gezondheid van onze doelgroep te verbeteren door meer aandacht te geven aan preventieve zorg. Door aandacht te besteden aan het bevorderen van een gezondere leefstijlwillen wij er aan bijdragen dat de inwoners van Oegstgeest meer bewegen, gezonder eten, minder genotmiddelen gebruiken en minder eenzaam zijn. In onze zorgverlening focussen wij daarbij op de inwoners met een (chronische) ziekte. Uitgaande van het gedachtegoed van positieve gezondheid willen wij mensen met een chronische aandoening en ouderen helpen om beter om te gaan met hun beperkingen. Dit zullen wij inbedden in onze zorgprogramma’s en in de projecten die wij samen met andere organisaties in de wijk zullen uitvoeren.