Nieuwe bewoners in onze buurt ontvangen bij de eerste verspreiding van het Gruneriebulletin nevenstaande welkomstbrief namens de buurt.

Geen echte buurtvereniging …….

De Gruneriebuurt kent geen officiële buurtvereniging met een bestuur etc. Vanuit de buurt lijkt daar geen behoefte aan te zijn. De laatste peiling uit 2005 leverde totaal geen belangstelling op voor een heroprichting van de “in ruste zijnde” buurtvereniging. Jaarlijks organiseert de redactie van het buurtbulletin daarom aan het begin van het jaar een “buurtbijeenkomst” om de jaarlijkse buurtactiviteiten te plannen. We hopen wel dat u – als buurtbewoner – dan toch óók komt! Ieder jaar ontstaan er zodoende ad hoc groepjes die het nodige organiseren. Tot nu toe werkt dit redelijk tot goed.

Wat te doen als er een gezamenlijke buurtactie nodig is …

Af en toe spelen er zaken in de buurt die een gezamenlijk buurtoptreden wenselijk maken…. Het ontbreken van een buurtvereniging noopt bewoners dan om zelf actie te ondernemen, het buurtbulletin kan in dit soort situaties wel gebruikt worden als ondersteuning!

De buurtbijdrage

Omdat we geen vereniging zijn en dus geen leden kennen zijn we voor de financiering van het bulletin en alle activiteiten afhankelijk van vrijwillige buurtbijdragen. In het bulletin vindt u – indien nodig – een oproepje om een bijdrage. De laatste jaren gaat er in januari/februari bij het eerste bulletin een “herinnering” mee om een vrijwillige bijdrage over te maken. Zie verder ook hier 

Hulp in de buurt

In mei 2014 zijn we gestart met het burenhulpproject onder het motto “Een “Gruneriebuur” is beter dan een verre vriend. Lees er alles over in de speciale uitgave van de Gruneriebuur(t).

Voor meer informatie: www.gruneriebuurt.nl