Alle organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Oegstgeest hebben op 8 oktober jl. het pact Zeker Thuis gesloten en aangeboden aan wethouder Jan Nieuwenhuis. In het pact (hier te vinden: https://ap.lc/9VkRP) wordt ingezet op wonen in verbinding met elkaar, hofjes, buurtnetwerken en samenwerking zorg in de wijk. In samenwerking tussen vrijwilligers, burgerinitiatieven en professionele organisaties proberen we langer zelfstandig leven mogelijk te maken en zo de dreigende zorgkloof door vergrijzing te overbruggen. 
 
De vergrijzing zet de komende decennia door en zal naar verwachting leiden tot een verdubbeling van het aantal senioren en daarmee ook van het aantal zorgbehoeftige senioren. Het is niet de verwachting dat de professionele voorzieningen zoals verpleeghuizen, welzijnsorganisaties en eerstelijnszorg gelijke tred houden met deze ontwikkeling. Dit wordt ook wel de zorgkloof genoemd. Het betekent dat naar de toekomst toe steeds meer senioren langer zelfstandig thuis zullen blijven wonen.
 
Het pact is ondertekend door Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest, Activite, Marente, Buurtzorg, Radius, Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, Vereniging Oegstgeester Hofjes, MeerWonen en het Sociaal Team Oegstgeest. Met het pact Zeker Thuis hebben de partijen afgesproken om samen te werken in drie projecten die gaan over levensloopbestendig wonen, vitale buurten en buurtgerichte zorg. Meerdere keren per jaar vergaderen de partijen over de voortgang van de projecten. Daarover wordt gecommuniceerd in de nieuwsbrieven van de deelnemende partijen en dus ook in deze nieuwsbrief!